Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu

Social Media – moja szansa na sukces!

w ramach
Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój


Oś priorytetowa I

Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

na regionalnym rynku pracy

 

Biuro Projektu:
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań

e-mail: social.media@interit.eu

adres www: sm.interit.eu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. Social Media – moja szansa na sukces! nr POWR.01.02.01-30-0196/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach Projektu,
 2. Wypełnienia obowiązków wynikających z umów z Projektodawcą,
 3. Uczestniczenia w zajęciach,
 4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją,
 5. Dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie Projektodawcy i niezbędnych do realizacji projektu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. Social Media – moja szansa na sukces! numer POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 realizowany w Partnerstwie przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz InterIT Spółka z o.o. w okresie 01.12.2016 do 28.02.2018
 2. Projektodawca – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
 3. Kandydat/tka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
 • Zamieszkuje na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
  z zamiarem stałego pobytu).
 • Jest w wieku 18-29 lat.
 • Nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną zarejestrowaną lub osobą bierną zawodowo).
 • Nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym[1]).
 • Nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy[2], tzw. młodzież NEET.
 1. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 2. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne bezrobotnymi zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również bezrobotnymi.
 3. Osoba długotrwale bezrobotnaoznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres:
  1. młodzież (<25 lat) osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
   (>6 miesięcy),
  2. dorośli (25 lat lub więcej) osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
   miesięcy (>12 miesięcy).

  w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.

 4. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
 1. studentów studiów stacjonarnych[3],
 2. studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne,
 3. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 1. Osoba zamieszkująca obszary wiejskie – osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
 2. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne) zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO.
 3. Młodzież NEET – osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
  1. nie pracuje (tj. jest bezrobotną lub bierna zawodowo),
  2. nie kształci się  (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz nie brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni
 4. Uczestnik/czka projektuKandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie, należąca do grupy docelowej Projektu, zgodnie z niniejszym Regulaminem rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu
 5. Szkolenie – Szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu w obszarze social media.
 6. Biuro projektu – Biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu.
 7. Komisja Rekrutacyjna – Komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie comiesięcznym.
 8. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://sm.interit.eu.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu Social Media – moja szansa na sukces!
 10. Osoba zależna – oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 11. Poszukujący/a pracy – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001), lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukującego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy);
 12. Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z pózn. zm.), a take osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

§ 3 Uczestnik/czka projektu

 1. Kandydatem/tką może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Biura Projektu.
 2. Kandydat/ka staje się Uczestnikiem/czką Projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 3. Kandydat/ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dniu dostarczenia Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy szkoleniowej.
 4. Kandydat /tka w momencie zakwalifikowana go/jej do udziału w projekcie jest zobowiązany do przekazania do Projektodawcy wszelkich informacji mających wpływ na zmianę jego kwalifikowalności tj. w szczególności  informacji o zmianie jej statusu na rynku pracy.
 5. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się wziąć udział:

a. we wsparciu służącym określeniu ścieżek zawodowych, prowadzonego przez doradcę zawodowego – 6 h/os.

b. grupowych warsztatach motywacyjnych, prowadzonych przez psychologa – 3 h/ gr.

c. w Szkoleniach: 8 tematów z zakresu Social media po 8 h (64 h).

 • Optymalizacja i pozycjonowanie stron
 • Kampania reklamowa Pay Per Click
 • Przegląd najpopularniejszych serwisów społecznościowych
 • Content Marketing – Narzędzie SM Managera
 • Reklama na Facebooku
 • Jak skutecznie korzystać z LinkedIn i Slideshare?
 • Efektywne wykorzystanie Twitter i Youtube w biznesie
 • Strategia Social Media

d. w egzaminie stanowiącym integralną część szkoleń, mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas projektu.

e. dla 16 Uczestników/-czek projektu, którzy/-re osiągną najlepsze wyniki z egzaminu końcowego oraz otrzymają rekomendację doradcy zawodowego zapewnione są 3 miesięczne   staże.

§ 4 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji Kandydata/ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony na Portalu Projektu lub dostarczony do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkoleń, w których ma uczestniczyć Uczestnik/czka Projektu.
 2. Projektodawca w toku kwalifikacji Kandydata/ki jako Uczestnika/czki projektu może zwrócić się do Kandydata/tki o dokumenty dodatkowe potwierdzające lub uzupełniające informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym.
 3. Kandydat/tka zakwalifikowany/a jako Uczestnik/czka Projektu podpisuje przed przystąpieniem do Projektu Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.

 

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu

 1. Projektodawca zakłada, że w ramach Projektu wsparcie otrzyma 60 Uczestników/czek Projektu spełniających poniższe warunki:
  • Zamieszkują  obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),
  • Są w wieku 18-29 lat,
  • nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną zarejestrowaną lub osobą bierną zawodowo),
  • nie kształci się (tjnie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym[3]),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na cel uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy[4], tzw. młodzież NEET.
  • mają luki kompetencyjne w obszarze Social media na poziomie 1-2 w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali.
 2. Łącznie w projekcie otrzyma wsparcie:
  • 41 kobiet i 19 mężczyzn, w tym
   • 48 osób biernych zawodowo oraz 12 osób bezrobotnych (w tym 5 osób długotrwale bezrobotnych)
   • 6 osób z niepełnosprawnością,
 3. Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/ki spełniającej kryteria dostępu.
 4. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 5. Proces rekrutacji Kandydata/tki rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/kę Formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu lub dostarczenia wypełnionego formularza do Biura Projektu.
 6. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu lub do zakończenia terminu realizacji Projektu.
 7. Każdy z Uczestników/czek Projektu musi być niezależny/a od Projektodawcy.
 8. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, zgodnie z założonymi w Projekcie Kwalifikacja Kandydatów/ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. Etap I – wymagania wstępne – spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 2 pkt 3,
  2. Etap II – promowanie równości szans:
   1. Osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt.
   2. Kobiety +2 pkt.
   3. Osoby do 24 roku życia +2 pkt.
   4. Osoby z terenów wiejskich +3 pkt.
   5. Osoby o niskich kwalifikacjach +2 pkt.
 9. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/ki jako Uczestnika/czki Projektu będzie decydować kolejność rejestracji na Portalu Projektu/w Biurze Projektu.
 10. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 11. Komisja Rekrutacyjna decydująca o zakwalifikowaniu Kandydata/ki jako Uczestnika/czki Projektu zbierać się będzie w zależności od intensywności zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 12. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/czek projektu oraz Lista Rezerwowa.
 13. Kandydaci/ki, zostaną powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji telefonicznie lub elektronicznie na min. 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, na które zostali zakwalifikowani.
 14. Warunkiem przystąpienia Uczestnika/czki projektu do Szkolenia jest posiadanie przez niego luk kompetencyjnych w obszarze social media na 1 lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali. Badanie kompetencji i przypisanie do grupy szkoleniowej odbywa się poprzez weryfikację luk kompetencyjnych Uczestnika/czki Projektu na spotkaniach z doradcą zawodowym, w tym poprzez wypełnienie testów wstępnych udostępnionych na Portalu Projektu.
 15. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu Projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[1] Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

[2] W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

[3] osoba, która nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)  oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

[4] Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

[5] W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Pobierz regulamin