Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu

Social Media – moja szansa na sukces!

w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Biuro Projektu:
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Św. Marcin 24, lok. 402
61-805 Poznań
e-mail: social.media@interit.eu
adres www: sm.interit.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. Social Media – moja szansa na sukces! nr POWR.01.02.01-30-0196/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

 1. Podpisania wszystkich umów i dokumentów potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach Projektu,
 2. Wypełnienia obowiązków wynikających z umów z Projektodawcą,
 3. Uczestniczenia w zajęciach,
 4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją,
 5. Dostarczania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów na żądanie Projektodawcy i niezbędnych do realizacji projektu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. Social Media – moja szansa na sukces! numer 01.02.01-IP.20-30-001/15 realizowany w Partnerstwie przez Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz InterIT Spółka z o.o.
 2. Projektodawca – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
 3. Kandydat/tka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Zamieszkuje na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, wktórej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),
  2. Jest w wieku 18-29 lat,
  3. Jest osobą bez pracy
  4. Jest osobą nie uczestniczącą w kształceniu i szkoleniu 2 (z wyjątkiem studentów studiów niestacjonarnych)
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze powiatowego urzędu pracy jako osoba bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).[1]
 6. Osoba długotrwale bezrobotnaoznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres:
  1. młodzież (<25 lat) ponad 6 miesięcy,
  2. dorośli (25 lat lub więcej) ponad 12 miesięcy,

  w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.

 7. Osoba bierna zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują
  i nie są bezrobotne). Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
 1. studentów studiów stacjonarnych[2],
 2. studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne,
 3. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
 1. Osoba zamieszkująca obszary wiejskie – osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
 2. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne) zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO.
 3. Młodzież NEET – osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
  1. nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  2. nie kształci się  (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy
 4. Uczestnik/czka projektuKandydat/ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
 5. Szkolenie – Szkolenie stacjonarne realizowane w ramach Projektu w obszarze social media.
 6. Biuro projektu – Biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu.
 7. Komisja Rekrutacyjna – Komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu, obradująca w trybie comiesięcznym.
 8. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://sm.interit.eu.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu Social Media – moja szansa na sukces!
 10. Osoba zależna – oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 11. Poszukujący/a pracy – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001), lub cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, poszukującego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy);

§ 3 Uczestnik/czka projektu

 1. Kandydatem/tką może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Biura Projektu.
 2. Kandydat/ka staje się Uczestnikiem/czką Projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 3. Kandydat/ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dniu dostarczenia Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy szkoleniowej.
 4. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się wziąć udział w następującej ilości Szkoleń: 8 tematów z zakresu social media po 8 h (64 h).

 

§ 4 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji Kandydata/ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełniony na Portalu Projektu lub dostarczony do Biura Projektu Formularz zgłoszeniowy na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkoleń, w których ma uczestniczyć Uczestnik/czka Projektu.
 2. Projektodawca w toku kwalifikacji Kandydata/ki jako Uczestnika/czki projektu może zwrócić się do Kandydata/tki o dokumenty dodatkowe potwierdzające lub uzupełniające informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym.
 3. Kandydat/tka zakwalifikowany/a jako Uczestnik/czka Projektu podpisuje przed przystąpieniem do Projektu Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.

 

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu

 1. Projektodawca zakłada, że w ramach Projektu wsparcie otrzyma: 60 Uczestników/czek Projektu:
  1. 41 kobiet,
  2. 48 osób biernych zawodowo,
  3. 12 osób bezrobotnych (w tym 5 osób trwale),
  4. 6 osób niepełnosprawnych,
  5. w wieku 18-29 lat,
  6. zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  7. nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET,
  8. którzy mają luki kompetencyjne w obszarze social media na poziomie 1-2.

  Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/ki spełniającej kryteria dostępu.

 2. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 3. Proces rekrutacji Kandydata/tki rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/kę Formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu lub dostarczenia wypełnionego formularza do Biura Projektu.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu lub do zakończenia terminu realizacji Projektu.
 5. Każdy z Uczestników/czek Projektu musi być niezależny/a od Projektodawcy.
 6. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, zgodnie z założonymi w Projekcie Kwalifikacja Kandydatów/ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. Etap I – wymagania wstępne – spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 2 pkt 3,
  2. Etap II – promowanie równości szans:
   1. Osoby niepełnosprawne +4 pkt.
   2. Kobiety +2 pkt.
   3. Osoby do 24 roku życia +2 pkt.
   4. Osoby z terenów wiejskich +3 pkt.
   5. Osoby o niskich kwalifikacjach +2 pkt.
 7. Przy równej liczbie punktów o zakwalifikowaniu Kandydata/ki jako Uczestnika/czki Projektu będzie decydować kolejność rejestracji na Portalu Projektu/w Biurze Projektu.
 8. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 9. Komisja Rekrutacyjna decydująca o zakwalifikowaniu Kandydata/ki jako Uczestnika/czki Projektu zbierać się będzie w zależności od intensywności zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 10. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/czek projektu oraz Lista Rezerwowa.
 11. Kandydaci/ki, zostaną powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji telefonicznie lub elektronicznie na min. 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, na które zostali zakwalifikowani.
 12. Warunkiem przystąpienia Uczestnika/czki projektu do Szkolenia jest posiadanie przez niego luk kompetencyjnych w obszarze social media na 1 lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali. Badanie kompetencji i przypisanie do grupy szkoleniowej odbywa się poprzez weryfikację luk kompetencyjnych Uczestnika/czki Projektu na spotkaniach z doradcą zawodowym, w tym poprzez wypełnienie testów wstępnych udostępnionych na Portalu Projektu.
 13. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/czek Projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia, Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia wnowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu Projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Projektodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

[1] tzn. osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego PUP oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończyła 18 lat,
 2. nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej,
 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,
 6. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,
 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 9. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 11. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
 12. nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna;

[2] osoba, która nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)  oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
Pobierz regulamin